Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

изх.№  94-П-34 / 19.02.2021 год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед № 181/16.02.2021г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи по искане от заинтересуванoто лице – Паунка Дончова Кръстанова в качеството си на собственик, изработването за своя сметка на проект за изменение на план за регулация, състоящ се в изменение на УПИ I -„За ИЖС“, с оглед преотреждане на УПИ I-„За ИЖС“ в УПИ I- „За търговска дейност“, квартал 67 на село Искрец, община Своге, област Софийска.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п /

Кмет на Община Своге