Съобщение до гражданите във връзка с реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина

Общинска администрация Своге уведомява гражданите, че Централната избирателна комисия е приела Решение №2159-НС от 02.03.2021г., ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления по Приложение № 1 към  решението  от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително и се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата;

– заявление, подадено на електронната поща:

ИМЕЙЛ:
kmet@svoge.bg

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ:
delovodstvo@svoge.bg

 без да се изисква квалифициран електронен подпис;

Към заявлението за гласуване в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. не се прилагат документи, освен пълномощните.