Обявление

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел І „Продажби“ се допълва с имот – общинска собственост, представляващ УПИ II-98 с площ 765 кв.м., находящ се в кв.15 по подробния устройствен план на село Дружево.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге