Обявление

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел І „Продажби“ се допълва с имоти – общинска собственост, представляващи

– имот пл. №345 с площ от 467,00 (четиристотин шестдесет и седем) кв.м., като от него по действащия подробен устройствен план са предвидени: 12,00 (дванадесет) кв.м. за улица с о.т. 328-329-330 и 455,00 (четиристотин петдесет и пет) кв.м. са включени в УПИ XI- “За озеленяване“, целият с площ 2100,00 (две хиляди и сто)кв.м., находящ се в кв.55 по подробния устройствен план на гр. Своге;

– имот пл. №348 с площ от 490,00 (четиристотин и деветдесет) кв.м., включен в УПИ XI- “За озеленяване“, целият с площ 2100,00 (две хиляди и сто)кв.м., находящ се в кв.55 по подробния устройствен план на гр. Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге