Обявление

Община Своге, съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 09 от 05.03.2021г. на строеж: „Укрепване на свлачище SFO 43.65869-01 в кв.Старо село, град Своге“, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква“ж“ от ЗУТ и чл.2, ал.7, буква „ж“от Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. 

  Укрепването на свлачището включва изграждане на противосвлачищни съоръжения, както следва:

– В основата на западната част на свлачищния циркус в участъка по Линия 1 с дължина 338,44л.м,  Линия 2 с дължина 81 л.м и Линия 4 с дължина 594,62 л.м,  попадат следните имоти:

-урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII-192; УПИ II-За озеленяване и водни площи ( в т.ч. имот пл. №192), XX-481; XVIII-481, XIX-481 и част от УПИ II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, включващ  имоти пл. №№482, 488, 487, 489, 490, 491,  492, 493, 497, 2319, 499, 2269,  501 и имот без пл. номер, 502, 2249, УПИ: III-483; УПИ IV-484; УПИ V-485; УПИ VI-486; УПИ VII-487; УПИ VIII-490; УПИ IX-491; УПИ X-494; УПИ XI-495; УПИ XII-496; УПИ XIII-498; УПИ XV-500, част от УПИ II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, всички в квартал 42 по подробния устройствен план на (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска.

– В основата на източната част на свлачищния циркус в участъка по Линия 1, с дължина 144,56 л.м Линия 4, с дължина 343,38 л.м  и Линия 3, с дължина 252л.м., попадат в следните имоти:

– улица с о.т. 327-412-413, УПИ: XI388За обществено обслужване, X-2254, I388За озеленяване, IX343За обслужваща и търговска дейност, северен тротоар на улица с о.т.327-328-329-330, улица с о.т.327-328-329-330,  всички в квартал 54 по ПУП на град Своге, област Софийска.

– УПИ: XI-За озеленяване (включващ имоти пл. №№ 344, 345 и 348),  II-390,401, XXIX-399,400, XXVIII-398, XXVII-397, XXVI-396; УПИ XXV-395, XXIV-359, XXIII-358,357, XXII-356, XXI-352, XX-351, XVIII-347,346, XVII-345, УПИ XVI-345 всички в квартал 55, улица с о.т.442-441-440-439-438-437 между квартали 55 и 56, улица с о.т.437-1203 между квартали 42 и 55 и северен тротоар на улица с о.т. 440-439-438-437 до квартал 55 по ПУП на град Своге, област Софийска.

– УПИ: I-507, II-508, III-509, IV-510, УПИ V-За озеленяване всички в квартал 56 и северен тротоар на улица с о.т.72а-73-74-75-1130 между квартали 56 и 174 (републикански път Своге-Искрец- Бучин проход -София III-164) по ПУП на град Своге, област Софийска

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге