Община Своге с първи одобрен за финансиране проект към МИГ „Костинброд-Своге“

Поредният европейски проект с бенефициент Община Своге е одобрен за финансиране. Проектно предложение с наименование „Благоустрояване на междублоково пространство в квартал между улиците „Цар Симеон“, „Васил Левски“ , „Соколов камък“ и „Околовръстна“ в гр. Своге“,процедура за подбор на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Стратегията за водено от общностите местно развитие(ВОМР) ще бъде реализиран в следващите 24 месеца. Проектът е първият, който предстои да бъде изпълнен в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд – Своге“.  На 11.03.2021г. бе сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG06RDNP001-19.237-0002 между Община Своге, МИГ „Костинброд- Своге“ и ДФ „Земеделие“. Стойността на БФП по договора е 176 283.12 лв.

Целта на проектното предложение „Благоустрояване на междублоково пространство в квартал между улиците „Цар Симеон“, „Васил Левски“ , „Соколов камък“ и „Околовръстна“ в гр. Своге“ е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване безопасност на движението, подобряване комфорта на пътуване и осигуряване на добро отводняване на пътната настилка, както и оформяне на градската среда в междублоковото пространство. Проектираният участък е част от уличната мрежа на грaд Своге, който е основна междублокова алея, чиято цел е безпроблемното предвижване на моторните превозни средства до обособените гаражи в района, както и оформянето на тротоарни настилки.