Успешно приключва изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге– Компонент 4“

На 02.04.2021г. приключва изпълнението на Договор № BG05M9OP001-2.103-0044-C01 от 21.09.2020 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 – Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4.

Проектът обхвана 100 лица. Потребителите получиха интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните дейности. Представителите на целевите групи получиха  дезинфектанти и лични предпазни средства във връзка с превенцията от COVID-19.

Основните цели при предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги бяхасвързани с качествено предлагане на мобилни почасови услуги в домашна среда и разширяване обхвата на услугите, предоставяни от Община Своге. Почасовото предоставяне на интегрирани услуги, чрез патронажна грижа подкрепи и надгради дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ и създаде условия за социална интеграция на потребителите, за индивидуална подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора, затруднени в самообслужването.