Обяваление

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел І „Продажби“ се допълва с имот – общинска собственост, представляващ УПИ II- „За баня“ с площ 1390 кв.м., находящ се в кв.10 по подробния устройствен план на село Гара Лакатник.

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №2012/311.12.2020 г.