Обявление

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като се добави раздел VI „Безвъзмездно право на ползване“ и в него се включи част от имот – частна общинска собственост, представляваща 4 броя помещения /самостоятелни обекти/, както следва: №607.166.1.109 с площ от 12,17 кв.м., №607.166.1.201 с площ от 28,05 кв.м., № 607.166.1.213 с площ от 29,97 кв.м. и №607.166.1.304 с площ от 23,55 кв.м., всички находящи се в триетажна административна сграда със застроена площ от 410 кв.м., попадаща в УПИ І-879 „За административна и обслужваща дейност“ в кв.107 по подробния устройствен план на гр. Своге. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно заповед №2012/31.12.2020г.