Проект „Патронажна грижа + в Община Своге“ одобрен за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Поредният одобрен за финансиране социален проект с европейски средства на Община Своге е вече факт. „Патронажна грижа + в Община Своге“, финансиран по Административен договор   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002, приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, финансирана от Европейски социален фонд. Размерът на БФП е 316 938.17лева. Срокът на изпълнение е 13 месеца, считано от 10.05.2021г.  Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства. Дейността ще надгради моделът за патронажна грижа – Компонет 2 и 3, и ще продължи да осигурява почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в домове на потребителите. Моделът ще е в пълно съответствие с Методиката за предоставяне на патронажна грижа, разработена от Министерство на здравеопазването. Реализирането на проекта ще се осъществи чрез възлагане на дейността по патронажна грижа на Звеното към Община Своге „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“. Центърът е създаден по проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение в Община Своге“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги се предвижда да бъде за период от 12 месеца.  Чрез услугата ще се предоставят следните мерки- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране – обучения /въвеждащо, надграждащо/ и супервизии, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.