Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-П-267/21.04.2021год.

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед № 467/21.04.2021г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи по искане от заинтересуваните лица – Пламен Пламенов Няголов, собственик на УПИ XVI431 и на част от имот пл.№431, попадаща в УПИ XIV435  в кв.27  по подробния устройствен план (ПУП) на село Свидня, Софийска, за негова сметка, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, област Софийска, кв.27 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за обединяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ): XVI431, XІV435 и XV435 в един общ УПИ XVI431, 435.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 2012/31.12.2020г.)