Обявление на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Изх.№ 94-Л-70/ 21.04.2021год.

Община Своге, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с моя заповед №468/21.04.2021г. е РАЗРЕШЕНО да се изработи по искане от заинтересуваните лица – Лъчезар Ангелов Петров и Лиляна Гълъбова Гълъбова, собственици на имот пл.№81, урегулиран поземлен имот (УПИ) III81 в кв.8 от подробния устройствен план (ПУП) на село Свидня, Соф.област и на имот пл.№86, УПИ V86  в кв.8 по ПУП на село Свидня, за тяхна сметка, Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, област Софийска, кв.8 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение на вътрешните регулационни линии между УПИ III81, VI85 и VII84, които да минат по имотните граници на имоти пл. №№ 84 и 85 и присъединяване на място, с площ от 115 кв.м (103 кв.м с  Предварителен договор  по чл.15, ал.3 от ЗУТ и 12 кв.м от имот пл. № 86) от УПИ III81 към УПИ V86.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 2012/31.12.2020г.)