Обявление на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх. № 94-Д-39 /  22.04.2021г.

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава на заинтересуваните лица:

Н-ци на  Найда Иванова Минкова, Н-ци на Елена Димитрова Цекова, Н-ци на Димитър Мартинов Цеков: Божидар Светославов  и на Н-ци на Светла Димитрова Бачкова: Павел Константинов Иванов, съсобственици на УПИ XVIII1743 и XIX1743 в кв. 152 по ПУП на град Своге, внесеният, с докладна вх.№ 94-Д-39 от 01.02.2021г. от Десислава Димитрова, ст. юрисконсулт в дирекция ПАО при Община Своге, за одобряване изработен Проект за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, област Софийска, кв.152 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX предназначен „За спирка и обществено обслужване“, с площ от 181,00 кв.м  в обхват на уширение на улица с о.т.547-548-549-550 (републ.път IIри клас София-Мездра), представляващо съществуващ тротоар и обозначено като „пл.“ в кадастралния план на града.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

На основание чл.18а ал.10 от АПК, когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ/п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 2012/31.12.2020г.)