Съобщение на на основание чл.18а, ал.10 от АПК, във вр. с чл.61, ал.1 от АПК

Изх.№ 94-Е18 / Дата:  23.04.2021г. 

На основание чл.128, ал.3 от закон за устройство на територията, при условията на чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), във вр. с чл.61, ал.1 от АПК, Община Своге, съобщава на:

наследник на: Тодор Киров Ганев, Никола Тодоров Киров и Милко Николов Киров: Николоай Милков Киров от гр. София,

съсобственик на УПИ VII-99 и имот пл. № 99 по Р.л, кв.12 по действащия ПУП на мах. „Скакля“, с. Гара Бов, Община Своге,

тъй като, видно от отметките в известията за доставяне(обратните разписки) при връщането им на подателя Общината като: „непотърсена“, „отсъства“ или „преместен“,

ПРОЕКТ за изменение на действащия ПУП, одобрен със Зап.№ АБ-196/25.05.1982г. РП заедно с КП на мах. „Скакля“, с. Гара Бов, Община Своге – изменение на Плана за регулация (ИПР): за поставяне на южната регулационна линия на собствения УПИ VI 92 в кв.12 в съответствие с имотната граница между имоти пл.№№ 92 и 99, като от УПИ VI 92 в кв.12 се изключват придадените 6,00 кв.м от имот пл. 99 и се присъединят към съседни от юг УПИ VII 99, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания.     

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ процедирането на проекта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд-София област в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

На основание чл.18а ал.10 от ЗУТ, когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по реда на предходните алинеи, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено. 

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:  

за КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно Заповед №2012/31.12.2020г.)