Обява за набиране на персонал за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в община Своге и за персонал в социалните услуги делегирани от държавата дейности във връзка с превенция разпространението на Covid-19 

Община Своге, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в Община Своге, както следва:

 1. Психолог – 1 бройка;
 2. Медицинска сестра – 1 бройка;
 3. Рехабилитатор – 1 бройка;
 4. Домашен помощник – 15 бройки;
 5. Шофьор – 1 бройка;
 6. Координатор на услугите – 1 бройка;
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжностите.
 2. За длъжността Психолог:
 • Степен на завършено образование: висше;
 • Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
 • Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление – „Психология”;
 • Професионален опит – не се изисква;
 1. За длъжността Медицинска сестра:
 • Степен на завършено образование: висше, полувисше;
 • Образователно-квалификационна степен -„бакалавър” или „специалист”;
 • Област на висше образование – Здравеопазване и спорт;
 • Професионално направление – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;
 • Професионален опит – минимум 1 година;
 • Да притежава отговорност и организираност;
 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 1. За длъжността Рехабилитатор:
 • Степен на завършено образование: висше;
 • Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
 • Област на висше образование – Здравеопазване и спорт;
 • Професионално направление – „Рехабилитация и кинезитерапия”;
 • Професионален опит – минимум 1 година;

–  Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

 1. За длъжността Домашен помощник:
 • Степен на завършено образование – основно, средно;
 • Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

–     Професионален опит – не се изисква;

 1. За длъжността Шофьор:

– Степен на завършено образование – средно;

– Образователно – квалификационна степен – правоспособност за управление на МПС, категория „B”;

–  Професионален опит – минимум 2 години. 

 1. За длъжността Координатор на услугите:

– Степен на завършено образование – висше или средно;

– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

– Професионален опит – не се изисква.

– Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания и компютърна грамотност; 

 1. За длъжността „Хигиенист“ за работа в социални услуги, делегирани от държавата дейности:
 • Степен на завършено образование – основно, средно;
 • Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

–     Профессионален опит – не се изисква; 

 1. За длъжността „Портиер“ за работа в социални услуги, делегирани от държавата дейности:
 • Степен на завършено образование – основно, средно;
 • Образователно – квалификационна степен – не се изисква;

–     Профессионален опит – не се изисква;

За персонал на услугата „Патронажна грижа +“ и за социалната услугата делегирана от държавата дейност „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст.

III. Характер на работата.

Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика.

ІV. Начин на провеждане на подбора за горепосочените длъжности:

1.1. Подбор по документи;

1.2. Събеседване. 

 1. Необходими документи за участие:
 2. Заявление до Кмета на Община Своге за кандидатстване за работа по проект „Патронажна грижа + в община Своге “ – по образец;
 3. Документ за самоличност (копие);
 4. Професионална автобиография;
 5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец.
 1. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават горепосочените документи в административната сграда на Община Своге – Деловодство, ул. Александър Стамболийски № 7 от 10.05.2021 г. до 26.05.2021 г. (включително) от 9:00 часа до 17:30 часа.

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в административната сграда на Община Своге – Деловодство, ул. Александър Стамболийски № 7 от 10.05.2021 г. до 26.05.2021 г. (включително) от 9:00 часа до 17:30 часа.

Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Своге, ул. Ал. Стамболийски №7.

За допълнителна информация: тел. 0888 202 845  – Мирослав Цветков


BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге”