Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Своге

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Патронажната грижа + представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните дейности.

Основните цели при предоставянето на  интегрирани здравно-социални услуги са свързани с качествено предлагане на мобилни почасови услуги в домашна среда и разширяване обхвата на услугите, предоставяни от Община Своге. Почасовото предоставяне на интегрирани услуги, чрез патронажна грижа + ще подкрепят и надградят дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ и ще създадат условия за социална интеграция на потребителите, за индивидуална подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора, затруднени в самообслужването.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на услугата „Патронажна грижа +“ са:

– лица на възраст над 65 години;

– лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

– лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

– лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства. 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление по образец
  • декларация за информирано съгласие /по образец/
  • документ за самоличност (за справка)
  • документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • медицински протокол на ЛКК (копие);
  • други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Място и срок за подаване на документи:

Кандидатите подават горепосочените документи в административната сграда на Община Своге – Деловодство, ул. Александър Стамболийски № 7 от 10.05.2021 г. до 26.05.2021 г. включително от 9:00 часа до 17:30 часа.

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в административната сграда на Община Своге – Деловодство, ул. Александър Стамболийски № 7 от 10.05.2021 г. до 26.05.2021 г. включително от 9:00 часа до 17:30 часа.

За повече информация: тел.: 0888 202 845  – Мирослав Цветков 


BG05M9OP001-6.002-0106-C01 Начало на формуляра„Патронажна грижа + в Община Своге”