Центърът за обществена подкрепа – гр. Своге ще бъде обновен със средства от Фонд „Социална закрила“

Община Своге предстои да  реализира поредния успешен проект за 2021г. Проектно предложение „Модернизация на материално-техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ беше одобрено за финансиране от Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика. На 12.05.2021г. беше подписан Договор № РД04-37/ 12.05.2021г. за съвместна дейност между Община Своге и Фонд „Социална закрила“. Общият бюджет на проектното предложение  е на стойност 39 280 лева с включен ДДС, от които 35 352 лева – безвъзмездна финансова помощ от ФСЗ  и 3928 лева- съфинансиране от бенефициента Община Своге. Срокът за изпълнение на заложените дейности е 4 месеца, но не по- късно от 17.09.2021г.

Чрез реализацията на проектно предложение „Модернизация на материално- техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа“ – гр. Своге“ ще се подобрят значително възможностите за предоставяне на социалната услуга като се осигурят достойни условия за провеждане на индивидуални и групови занимания с потребителите. ЦОП – гр. Своге представлява комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и др.

В проекта се предвижда закупуването на лаптопи, компютърни конфигурации, интерактивен лед мултитъч дисплей,  интерактивна смарт маса за работа с децата, мултимедиен проектор, интерактивна дъска, дисплей-стена, логопедична сонда, оро-навигатор, флаш-карти, пъзели по метода „Монтесори“, дървени играчки за баланс, игри за памет, координация, развиване на логиката и въображението, детски ергономични столове. Закупуването на ново оборудване и обзавеждане, както и модерни пособия за работа с децата, ще доразвият дейностите, насочени към превантивна политика, която улеснява успешната социализация и интегриране на децата и младите хора в община Своге.