Жителите на град Своге ще се радват на първия общински детски кът

На 01.06.2021г. започна изпълнението на  Административен договор № BG05M9OP001-1.096-0068-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/ 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. С подписването му беше одобрено за финансиране проектно предложение „Да създадем детски усмивки“. Проектът е поредният, финансиран с европейски средства, от началото на 2021 година. Стойността на проекта е 150 000 лева, като се предвижда да бъде изпълнен за срок от 20 месеца или до 01.02.2023г.

Проектът цели предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите на Община Своге, осигурявайки кътове за деца на работното място. Това от своя страна ще спомогне за превенция на отсъствието от работа, допринасяйки за улесняване достъпа до заетост за работещите родители. Чрез създаването на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот, от една страна се цели запазване равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, а от друга се цели запазване качеството на работната сила и производителността на труда, използвайки пълния потенциал на развиващия се трудов пазар. Изпълнението на дейностите ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда в общинската администрация, като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица.

    Част от заложените дейности в проекта са строително- ремонтни дейности на помещението, в което ще се помещава общинския детски кът – 132кв.м в НЧ „Градище 1907“ , УПИ II- За културен дом и обществено обслужване в кв. 87 от ПУП на град Своге, което ще бъде ремонтирано и адаптирано към нуждите за почасово предоставяне на грижи за деца. Помещението се намира на удобно и комфортно място за всички родители- в центъра, градски площад. За целите на проекта в субсидирана заетост ще бъдат включени безработни лица за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца. Съгласно Насоките за кандидатстване предназначението на помещението ще се запази за срок от 5 години. По този начин градът ще се сдобие с първия в историята си общински детски център, оборудван и обзаведен съгласно всички европейски изисквания за почасово предоставяне на грижи за деца- място, където децата ще могат да се забавляват, играят, учат, танцуват и пеят под надзора на обучени и сертифицирани специалисти, а родителите им ще имат възможност за отдих с чаша ароматно кафе.