Обявление за Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за планирането на социалните услуги

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2022 ГОДИНА 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2022 г. на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 60 и чл. 61 от Наредбата за планирането на социалните услуги, чл. 25. ал.1 и ал.2, т.1, т.5, т.9, т.11 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Своге:

Р Е Ш И: 

  1. Общински съвет Своге приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Своге за 2022 година.

ВНОСТИТЕЛ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

Съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.

Съгласувал:

Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО   

М О Т И В И 

КЪМ ПРОЕКТА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2022 ГОДИНА 

 (съгласно изискванията на чл. 60 и чл. 61 от Наредба за планирането на социалните услуги) 

Мотиви за Приемане на Годишен план за социалните услуги в община Своге за 2022г.: 

  1. Причини, налагащи приемането на Годишен план за социалните услуги за 2022г.

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Своге е разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Своге и съобразен с всички изисквания, заложени в Наредба за планирането на социалните услуги, Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането на закона за социалните услуги.

Планът е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Законовата рамка е предвидена в чл. 38, ал. 1  от Закона за социалните услуги. Общинският съвет приема годишен план за социалните услуги, който включва планирането на социалните услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и планирането на социалните услуги, които се финансират от общинския бюджет.

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Своге се приема ежегодно и съдържа дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.

  1. Целите, които се поставят: 

Разширяване на мрежата от социални услуги в Община Своге за подкрепа на уязвимите семейства и децата, лица с трайни увреждания и техните семейства, лица  в надтрудоспособна

възраст в невъзможност за самообслужване, имаща за цел да повиши качеството им на живот и възможностите за социалното им включване.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на социалните услуги за 2022 г.: 

Проектът на Годишен план за социалните услуги за 2022 г. не изисква допълнителни

средства освен утвърдените в бюджета.

  1. Очаквани резултати: 

–  Разширяване на програмите, които предлагат почасови грижи в домашна среда:

–  Личен асистент за хората с увреждания с определен чужда помощ;

–  Подобряване качеството на живот на потребителите на социалната услугата „Асистентска подкрепа“ чрез ежедневни почасови грижи от социален асистент;

–  Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги.

–  Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отношение

на образованието, насилието и отпадане от училище.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Своге за 2022 г. е съобразен с актовете на правото на Европейския съюз.

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2022 ГОДИНА – ИЗТЕГЛИ