Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№12/15.06.2021г. 

ДО:   ,, ДОНАРКЛЕ ‘‘ ЕООД                

ЕИК по Булстат:    131378383

Адрес за кореспондеция: гр.София, р-н Младост, ж.к. Младост 2, бл.219, вх.А,ап.6,ет.2

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр.София, р-н Младост, ж.к. Младост 2, бл.219, вх.А,ап.6,ет.2

Представлявано от: ЛИН ТОРСЪН                              

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 20-1/23.03.2021г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ИНСПЕКТОР: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

Дата на поставяне:15.06.2021г..