Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“

Община Своге направи „първа копка“ в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“. Проектът се финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Със символична „първа копка“ и тържествен водосвет започнаха строителните дейности по изграждането на компостираща инсталация за нуждите на община Своге. Бенефициенти по проекта: Водеща община – Община Костинброд и общини партньори – Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге. Официалната церемония се състоя днес (7 юли 2021г.) с. Церово, община Своге. След успешното провеждане на обществените поръчки, бяха определени изпълнителите за строителство и упражняване на авторски надзор – ДЗЗД „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО – СВОГЕ“ и за Строителен надзор – ДЗЗД „ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ“.
„Първа копка“ от името на кмета на община Своге – Емил Иванов, направи заместник-кметът – инж. Валентин Михайлов, ръководителят на проекта и главен еколог на община Костинброд – г-н Красимир Дебеляшки и представители на фирмата изпълнител. На събитието присъстваха заместник-кметовете на общините Своге и Костинброд, експерти, екипът на проекта и други заинтересовани лица. Общата стойност за изграждането на обекта е 1 122 520, 00 лв. без ДДС, като ще да бъде завършен в рамките на 16 месеца.
Ще бъде изградена компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура към нея, ще бъде закупено оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за компостиране.
На пресконференцията беше направено обстойно изложение на целите и задачите на проекта от г-н Дебеляшки и инж. Михайлов. Основната цел на инсталацията е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени отпадъци.
Новото съоръжение ще преработва всички зелени и биоразградими отпадъци – събрани от домакинствата и от дейността на Общината при поддържане на зелените и тревни площи на територията ѝ.
С реализацията на проекта ще се повиши качеството на услугите в управлението на отпадъците, което ще подобри качеството на живот на населението. Ще подпомогне за подобряване качеството на въздуха и намаляване замърсяването на територията на региона. Ще допринесе за удовлетворяването на основните нужди на жителите на общината.