Протокол по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

ПРОТОКОЛ по чл. 7 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник,

От работата на комисията по провеждане на процедура, за избор на финансова институция за предоставяне на краткосрочен банков кредит, проведена при условия и по ред, приети от Общински съвет Своге с Решение № 367 по Протокол № 30 от заседание, проведено на 19.04.2017 г.

Днес 13.07.2021 г. в Заседателната зала на Община Своге се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 807/29.06.2021 г. на Кмета на Община Своге в състав:

Председател: Илия Трайков Богданов – зам. кмет на община Своге

Членове: Анита Красимирова Асенова – гл. счетоводител;

Анжела Георгиева Цветанова – ст. юрисконсулт

Десислава Радкова Вутова – гл. експерт ОП;

Маруся Велинова Цветкова – гл. специалист Счетоводител

От състава на комисията отсъства Мария Владимирова – директор на дирекция ПАО, поради платен годишен отпуск и на нейно място участва резервният член Анжела Цветанова – ст. юрисконсулт.

В 11.00 часа се откри процедурата, до установения срок в деловодството на Община Своге са постъпили 2 /две/ оферти: от „Търговска банка Д“ АД с вх. № 26-00-448/09.07.2021 г. и от „Общинска банка“ АД с вх. № 26-00-450/12.07.2021 г.

На заседанието на Комисията присъстваха: г-жа Дешка Харалампиева – Петрова, упълномощена от Анна Аспарухова – главен изпълнителен директор на „Търговска банка Д“ АД и Мартин Ганчев – изпълнителен директор на „Търговска банка Д“ АД с нотариално заверено пълномощно рег. № 1939/05.03.2020 г. на нотариус с рег. № 515 – Богдана Бъчварова, с район на действие РС София и г-жа Марина Стамболийска – директор на филиал „Мария Луиза“ гр. София на „Общинска банка“ АД, упълномощена от Неделчо Неделчев – изпълнителен директор на „Общинска банка“ АД и Владимир Котларски – член на Управителния съвет на „Общинска банка“ АД с нотариално заверено пълномощно рег. № 7025/09.07.2021 г. на нотариус с рег. № 042 – Маргарита Шамлиян, с район на действие РС София

Преди да пристъпят към разглеждане на постъпилите оферти членовете на комисията подписаха декларации по чл. 6 от Процедурата за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник.

І. Комисията пристъпи към отваряне на първата постъпила оферта на „Търговска банка Д“ АД с вх. № 26-00-448/09.07.2021 г., която е предоставена в запечатан непрозрачен плик.

Офертата съдържа: списък на документите, представяне на участника, подписана и подпечатана оферта – в оригинал, заверено копие на лиценз за упражняване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка, заверено копие на Заповед № РД-22-2264/ 16.11.2009 г. на Иван Искров – Управител на БНБ и нотариално заверено пълномощно.

Председателя на комисията Илия Богданов – зам. кмет на община Своге оповести параметрите на офертата:

 • Максимален размер на кредита – 1 000 000,00 (един милион) лева;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на кредита – краткосрочен общински дълг, револвиращ кредит /овърдрафт/;
 • Усвояване – многократно, в рамките на договорения лимит, в срок до 11 /единадесет/ месеца от датата на подписване на договора за кредит;
 • Срок на кредита – 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване;  
 • Обезпечение – първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ за сметка на бъдещи собствени общински приходи на Община Своге, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия за месни дейности, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ;
 • Погасяване на главницата – главницата се погасява в режим на овърдрафт, като окончателното погасяване се осъществява еднократно на крайна падежна дата;
 • Плащане на лихви – ежемесечно;
 • Лихвени условия:
 • Лихвен процент за редовен дълг – 1,6% годишно;
 • Лихвен процент при просрочие на плащания по главницата – договорен лихвен процент + 0,00 пункта;
 • Неустойка при просрочие на лихви – 0,00% /без неустойка при просрочие на лихви/;
 • Такса и комисионни по кредита
  • Годишна такса управление – 0.5% върху размера на усвоената и непогасена част от кредита;
 • Такса ангажимент – 0,5% върху неусвоената главница;
 • Такса за предсрочно погасяване – 0,00% /без такса за предсрочно погасяване/.

Срокът на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на оферта на „Общинска банка“ АД с вх. № 26-00-450/12.07.2021 г., която е предоставена в запечатан непрозрачен плик.

Офертата съдържа: Подписана и подпечатана оферта – в оригинал, заверено копие на лиценз за упражняване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка, заверено копие на Заповед № РД22-2259/16.11.2009 г. на Иван Искров – Управител на БНБ, нотариално заверено пълномощно.

Председателя на комисията Илия Трайков Богданов – зам. кмет на община Своге оповести параметрите на офертата:

 • Максимален размер на кредита – 1 000 000,00 (един милион) лева;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, с договор за общински заем – револвиращ кредит;
 • Начин и срок на усвояване – многократно, в срок до 11 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
 • Срок на кредита – 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване;   
 • Условия на погасяване на главницата – еднократно, на датата на падеж;
 • Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;
 • Начин на обезпечаване – залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Своге с произход собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на Община Своге – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централизация приходите по бюджета но Община Своге, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Своге, в случай че сметката бъде преместена в друга банка;
 • Годишен лихвен процент за редовен дълг – ОЛП на БНБ плюс 1,40% надбавка, но не по-малък от 1,40% годишно;
 • Наказателна надбавка при просрочия на плащанията по главницата – 5 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг;
 • Неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие;
 • Такса за проучване и анализ – без такса;
 • Такса за управление – 0,50% върху размера на кредита;
 • Комисиона за ангажимент – 0,50 % годишно върху неусвоения размер на кредита.

Срокът на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите.

С оповестяване параметрите на двете оферти завърши публичната част от заседанието на комисията.

Комисията установи наличие на всички изискуеми документи, офертите и документите на кандидатите отговарят на изискванията, определени с Решение № 368 по Протокол № 30 от заседание, проведено на 13.07.2021 г. за поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг и поканата до участниците.

Комисията взе Решение:

Допуска участника „Търговска банка Д“ АД до следващ етап в процедурата – преговори.

Допуска участника „Общинска банка“ АД до следващ етап в процедурата – преговори.

Илия Трайков Богданов
Анита Красимирова Асенова
Анжела Георгиева Цветанова
Десислава Радкова Вутова
Маруся Велинова Цветкова

Свали прикачените файлове: