Обявление

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел              І „Продажби“ се допълва със следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 48129.11.35 с площ от 946 кв.м, в с. Миланово, местност „Говедарника“; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път;
  2. Поземлен имот с идентификатор 48129.133.30 с площ от 2425 кв.м, в с. Миланово, местност „Калинова бара“; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път;
  3. Поземлен имот с идентификатор 48129.11.33 с площ от 1336 кв.м, в с. Миланово, местност „Калинова бара“; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път;
  4. Поземлен имот с идентификатор 48129.11.44 с площ от 2392 кв.м, в с. Миланово, местност „Калинова бара“; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ