Обявление

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като в раздел IV „Под наем“ се включи част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 81 кв.м, попадащ в УПИ VII-„За озeленяване“, квартал 107 по подробния устройствен план на гр. Своге /след одобрен, със Заповед № 973/ 06.06.2014 г. на Кмета на Община Своге, проект за ЧИ на ПУП–ИПРЗ за УПИ I –„За търговски комплекс“, кв. 107 по ПУП на гр. Своге/.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ