Обявление

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел IIІ „Право на преминаване“  се допълва със следния имот: място с площ от 19 кв.м., представляващо част от поземлен имот с идентификатор №30082.8.101, находящ се в землището на село Завидовци. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ