Съобщение по чл. 32 от ДОПК

ДО:,, ДОНАРКЛЕ ‘‘ ЕООД

ЕИК по Булстат: 200501020 

Адрес за кореспондеция:гр.София, р-н Младост , ж.к.Младост 2, бл.219, вх.А, ап.6, ет.2

Адрес по чл. 8 от ДОПК :гр.София, р-н Младост , ж.к.Младост 2, бл.219, вх.А, ап.6, ет.2

Представлявано от:  ЛИН ТОРСЪН

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 150-1/19.07.2021г..

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА – ИНСПЕКТОР

Дата на поставяне:04.08.2021г..