Обявление за проект на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА И ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс

Р Е Ш И:

І. Общински съвет Своге приема Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге. 

М О Т И В И

към

проекта на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)

 Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Разпоредбите на действащата нормативна уредба за защита на животните, както и създаването на механизми и условия за опазване здравето и живота на животните, осигуряването на подходящи грижи и условия и предпазване от нехуманно и жестоко отношение към тях, изискват Община Своге, в качеството си на орган на местна власт, да въведе механизми за изпълнение и контрол на действащото законодателство на територията на общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

С разпоредбите на Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, на общините са вменени задължения за изпълнение на конкретни дейности и мерки, свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета. На следващо място, с прилагането на поднормативния акт на общинско ниво ще постигне здравословна среда за жителите на община Своге, подобряване на хуманното отношение към животните, както и управление и намаляване популацията на безстопанствените кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.

Цели които се поставят:

С приемането на подзаконовия нормативен акт се въвеждат изискванията на действащото българско законодателство за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и в частност на територията на община Своге.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал. 2 от  Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, ежегодно Министерството на земеделието, храните и горите и общините предвиждат по бюджетите си средства за изпълнение на мерките и дейностите по Националната програма и по общинските програми за изпълнение на Националната програма. Посочените финансови средства се предвиждат съгласно функциите на администрацията и изпълняваните дейности.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге са свързани с въвеждането на подзаконов нормативен акт на общинско ниво в съответствие с действащото законодателство в Република България за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге е в съответствие с действащото законодателство на Република България. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

ВНОСИТЕЛ:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1027/02.08.2021 г. 

изготвил:

Мария Владимирова – гл.юрисконсулт

Проект на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Своге – изтегли