Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел IІ „Право на строеж“ се допълва с имот – общинска собственост, представляващ гараж №17в с площ от 18 (осемнадесет) кв.м., попадащ в УПИ II-„За обществено жилищно строителство и гаражи“, квартал 61 по подробния устройствен план на гр. Своге.

 

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №1027/02.08.2021 г.