Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел V „Придобиване на недвижими имоти” се допълва със следния имот – частна собственост: поземлен имот с идентификатор 30329.54.7 /с номер по предходен план 054007/ с площ от 476 кв.м, находящ се в с. Заноге, местност „Пробойница“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята: десета.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1027/02.08.2021 г.