Информация от Министерство на здравеопазването относно здравните услуги, които здравно неосигурените бременни могат да ползват безплатно за проследяване на бременността им

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането на здравните услуги се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Профилактичният преглед и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори с НЗОК.

Профилактичният преглед включва: анамнеза; оценка на рискови фактори; определяне вероятния термин на раждане ; измерване на артериално кръвно налягане; антропометрия с външна пелвиметрия; гинекологичен преглед; изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява; Ехография и интерпретация на изследванията; изследванията, които са включени са: ПКК, кръвна захар, урина – седимент, глюкоза, албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на влагалищен секрет.

Медицинските услуги свързани с акушерската помощ на здравно неосигурените бременни включват услугите посочени в клиничната пътека № 5 „Раждане“. Оказването на безплатна акушерска помощ се извършва от лечебни заведения за болнична помощ на територията на цялата страна с разрешение да осъществяват родилна помощ, които имат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за оказване на болнична помощ по горецитираната клинична пътека.

Всеки лекар от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ може да насочи неосигурените жени за оказване на медицински услуги, свързани с акушерска помощ, като издаде направление за хоспитализация (бл. МЗ – НЗОК № 7).

Лечебно заведение за болнична помощ, от което са потърсени медицински услуги, свързани с акушерска помощ, което по обективни причини не може да осигури необходимия обем диагностични и лечебни дейности, следва да осигури своевременно превеждане в най-близкото лечебно заведение за болнична помощ, което може да осъществи тези дейности, като приложи всички налични медицински документи за извършените диагностични и терапевтични дейности.

Допълнителни прегледи, с цел осигуряване на безрисково майчинство за всяка жена и гарантиране достъпа на здравно неосигурени жени до медицински грижи по време на бременност и раждане, могат да се извършват чрез Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве (ЗКЦ).

За Софийска област Здравно-консултативен център има в УМБАЛ“ Св. Анна“ – повече информация на следния линк:

http://sveta-anna.eu/bg/ZKC-za-maychino-i-detsko-zdrave_p297.html  

Списък с координатите на лекари специалисти по акушерство и гинекология, сключили договор с НЗОК може да намерите тук:

https://services.nhif.bg/references/lists/specialists.xhtml  

В страницата на сайта на НЗОК, която се отваря, можете да търсите според критериите, които Ви интересуват – област, община, специалност акушерство и гинекология. В някои от общините на областта няма практикуващи лекари по специалността – в този случай се насочвате към най-близката голяма община.