Община Своге с одобрен за финансиране проект по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Община Своге ще осигури средства за функционирането на новия социален комплекс за лица с психични разстройства в местност Свражен, землището на село Миланово, който скоро ще бъде завършен и чието изграждане стана възможно благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Издръжката на трите къщички- ново строителство е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. На 23.08.2021г. бе сключен АДБФП № BG05M9OP001-2.090-0012-C01 между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика на стойност 812 000 лева. Благодарение на финансовата помощ, осигурена по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания- Етап 2- предоставяне на новите услуги“ ще бъде осигурена издръжката на Центъра за грижа за лица с психични разстройства в м. Свражен с капацитет 45 лица, в това число трудови възнаграждения на персонала, режийни разходи, обучение и осигуряване на супервизия на лицата, наети по трудово правоотношение. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 01.03.2022г.