Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Буковец

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл. №52 с площ от 1040 кв.м, попадащ в УПИ VI – „Кметство, здравна служба, смесен магазин, гостилница, магазин за хранителни стоки и битови услуги“, квартал 5 по подробния устройствен план на село Буковец, заедно с построената в имота масивна сграда със застроена площ от 120 кв.м.

Търгът ще се проведе на 27.10.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 26.10.2021 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 03.11.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 02.11.2021 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена (общо за земя и сграда) в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева. Начална тръжна продажна цена, както следва:

  1. За имот пл. №52 с площ от 1040 кв.м. – 3 150,00 (три хиляди сто и петдесет) лева без включен ДДС;
  2. За сграда със застроена площ от 120 кв.м. – 8 850,00 (осем хиляди осемстотин и петдесет) лева. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая “Общинска собственост” (трети етаж), след закупуването й от деловодството на Община Своге (първи етаж).       

Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

 

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.  

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге