Обявление

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., като раздел  І „Продажби“ се допълва със следният имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-98 с площ от 801 (осемстотин и един) кв. м, находящ се в квартал 7 от подробния устройствен план на с. Миланово. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ