Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№  32/30.11.2021г. 

ДО: МИРОСЛАВА АНДРЕЕВА ЦВЕТАНОВА

Адрес за кореспондеция: гр.София, р-н Възраждане ,, бул.,,Христо Ботев‘‘ №5

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр.София, р-н Възраждане ,, бул.,,Христо Ботев‘‘ №5

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 179-1/14.05.2020г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР