Съобщение по чл. 32 от ДОПК

№  33/30.11.2021г. 

ДО: АНТОН НАНДОР ТИЛИНГЕР

Адрес за кореспондеция: гр.София, р-н Възраждане , Зона Б-18  №10, ап. 24, ет.4

Адрес по чл. 8 от ДОПК : гр.София, р-н Възраждане , Зона Б-18  №10, ап. 24, ет.4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30 часа при Лилия Петрова на длъжност-  Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 0154-1/11.11.2020г.

В случай , че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР