Съобщение за одобрен проект за изменение на действащ ПУП – с. Осеновлаг

Със Заповед № 1766 от 03.12.2021г. на  Кмет на Общината, е одобрен ПРОЕКТ за изменение на действащ ПУП – изменение на Плановете за регулация и застрояване (ПРЗ) – одобрен ЗРП от 1977г. на с. Осеновлаг, Община Своге, за промяна предназначението на УПИ I „Училище“, в УПИ I-67 „За обществено обслужване“, кв.7 и установяване на устройствена жилищна зона с преобл. застрояване с малка височина (Жм), със съответните застроителни показатели за свободно застрояване: Пзастр.≤60%, Кинт≤1.2, Позел.≥40% и червените ограничителни линии на свободно застрояване в УПИ, както и котировките от графичната част на Проекта за ИПЗ и данните за устройствените показатели в матрицата и таблицата от него.

Свали прикачените файлове: