Обявление на основание 128, ал. 1 от ЗУТ

Обявлението е обнародвано в Неофициалния раздел на бр. 107 от 16.12.2021г. на ДВ