Обявление

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като раздел              І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост: 81,00 кв.м от общински стар път, придадени по регулация към УПИ I-36, квартал 10 от подробния устройствен план на мах. „Скакля“, землище на с. Гара Бов, общ. Своге, обл. Софийска.    

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ