Община Своге обявява две работни места

I . За длъжността Главен специалист БС/Строителен техник -1 работно място в Общинска дейност „Благоустройство и строителство“ , Община  Своге

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Минимален професионален опит -2 години
 • Образование – средно специално- техническо
 • Специални умения и компетенции :

 – Способност да организира и планира собствената си работа.

– Способност да работи ефективно с гражданите и колегите си.

– Способност да анализира информация и да я синтезира.

– Убедителност и компетентност при даване на методически указания и водене на дискусии.

 • Други изисквания :
 • Да може да работи с компютър и да ползва специализирани компютърни програми.
 • Да познава цялостната нормативна уредба в областта, в която работи.
 1. Длъжностни задължения:

Осъществява дейността по строителство и контрол на строителни обекти на територията на Община Своге.

– Координира и приема изработването на технически проекти.

– Координира дейностите по съгласуването на техническите проекти от съответните институции.

– Извършва контрол по изготвянето на количествено стойностни сметки по проекто-договори за обекти на общината.

– Участва в подготовката на документацията за кандидатстване, за финансиране по проекти на общината.

– Извършва инвеститорски контрол на строителни обекти.

-Извършва и изготвя поименни списъци за капиталови разходи и отчети.

-Осъществява техническо ръководство при изпълнение на строителни обекти.

-Подготвя документации за обществени поръчки.

– Отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените задачи в  съответствие с функционалните задължения.

-Отговаря за спазване изискванията на инструкцията за документооборота и техническите и технологични правила в своята работа

II . За длъжността Старши специалист/Техник -Устройство и развитие на територията -1 работно място в Дирекция „Устройство и развитие на територията“, Община  Своге.

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – средно специално Геодезия или Техническо
 • Професионален опит – 1 година
 • Специални умения и компетенции :

– Способност да организира и планира собствената си работа.

– Способност да работи ефективно с гражданите и колегите си.

– Способност да анализира информация и да я синтезира

– Убедителност и компетентност при даване на методически указания и   водене на дискусии.

 • Други изисквания :

– Да може да работи с компютър и да ползва специализирани компютърни програми.

– Да познава цялостната нормативна уредба в областта, в която работи.

 1. Длъжностни задължения:

Осъществява цялостната дейност по съгласуване, попълването на геодезическата информация в кадастралните планове /карти/ със службата по кадастъра за Софийска област към Агенцията по кадастъра, прецизно водене на геодезическия архив, както и съгласуването на всички действия по гореизложеното с АК. Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояването на поземлените имоти и всички дейности по устройство на територията в компетенциите на общинската техническа служба по административно- техническото обслужване на физически и юридически лица.

Тел. за контакти:

Инж.Валентин Михайлов –Заместник кмет на Община Своге

GSM: 0889 001 808

Тел: 0726/223-27