Своге бе домакин на събитие в изпълнение на проект „Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия”

В периода 19-20.05.2022г. се проведе първото за Община Своге информационно събитие, заложено в дейностите по проект CB007.2.32.175 “Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия”, финансиран от Програма „Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия“, по силата на сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  РД-02-29-117/ 15.06.2021г. между Община Своге като Водеща организация и Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Мерошина, Република Сърбия като това е вторият съвместен успешно реализиран проект между двете общини. В семинара за подобряване на управлението на отпадъците участие взеха 15 участници от Община Мерошина, 15 представители на Община Своге, както и екипите за управление на проекта от сръбска и българска страна, гости, медии.  Мероприятието стартира с представяне на основните цели и задачи на проекта, членовете на екипа, както и добри практики в реализирането на съвместни проекти между двете общини, в това число и наградата „Кмет на годината в областта на изпълнението на трансгранични проекти“ на Областния управител на Софийска област за 2018г. Беше представено изготвеното проучване за ефективността на мениджмънта на отпадъците, почвите и водите в трансграничната зона между двете общини. През втория ден беше проведено практическо обучение за метода на събиране, отделяне и извозване на отпадъците в общината като бяха посетени складовете за съхранение на съдовете за смет и централите на сметоизвозващите фирми. Обучението беше изключително полезно по отношение обмяна на опит за партньорите от Община Мерошина, които споделиха проблем с оформянето на незаконни сметища в населените места и трудностите, които изпитват с ликвидирането и почистването им.

В средата на месец юни, 2022г. предстои провеждането на още две информационни събития по проекта- по едно в двете общини.