Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следният имот: придадено място по регулация с площ от 48 (четиридесет и осем) кв.м., попадащо в УПИ IX-316, квартал 30 по подробния устройствен план на село Реброво.

ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед № 2012/31.12.2020 г.