Община Своге отпуска средства за подготвителни дейности във връзка с енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

В израз на загриженост към гражданите, кметът на община Своге г-н Емил Иванов предложи и Общинският съвет прие, разходите за енергийно обследване и изготвяне на технически паспорт на 11 /единадесет/ жилищни блока да бъдат поети от бюджета на общината. Така приетото на кмета предложение спестява на гражданите, живущи в тези блокове, по около 1000 /хиляда/лева на жилище, както и формалните административни процедури. След приключване на процедурите, г-н Иванов ще предложи 11-те блока да бъдат санирани безплатно по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В не леката икономическа ситуация на повишаващи се цени на хранителни продукти, горива, ел. енергия, кметът на общината показва на практика как трябва да се работи в интерес на гражданите.