Прессъобщение-покана

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА

за предстоящи Закриваща пресконференция и церемония „Откриване на обекта“

по проект 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ОБЩИНА СВОГЕ“

Община Своге кани всички заинтересовани лица и жители на 21.06.2022 г. от 10:00 ч. в  сградата на НЧ „Градище 1907“ на адрес гр. Своге, ул. Цар Симеон № 29, където ще се проведе Закриваща пресконференция по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ОБЩИНА СВОГЕ“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ № BG16RFOP001-5.002-0027-C01, № РД-02-37-48/13.03.2019г.  От 12:00 часа в „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ – местност „Свражен“, землището на с. Миланово ще бъде проведена церемония „Откриване на обекта“.

Този документ е създаден в рамките на проект: „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в община Своге“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Своге и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.