Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Своге към 31.12.2021 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2021 ГОДИНА.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.07.2022 ГОДИНА ОТ 16,00 ЧАСА В РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА НЧ „ГРАДИЩЕ” ГР.СВОГЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО КАНЯТ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО.

 В. ЗАПРЯНОВ    /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОБС