Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като в раздел VI „Безвъзмездно управление“ се включва част от имот – частна общинска собственост, представляваща 8 бр. помещения /самостоятелни обекти/, както следва: №607.166.1.204 с площ от 11,18 кв.м.,  №607.166.1.207 с площ от 17,11 кв.м., №607.166.1.208 с площ от 24,29 кв.м., №607.166.1.209 с площ от 60,35 кв.м., №607.166.1.210 с площ от 8,95 кв.м., №607.166.1.211 с площ от 10,50 кв.м., №607.166.1.217 с площ от 4,44 кв.м. и №607.106.1.10 с площ от 10,76 кв.м., находящи се в триетажна административна сграда със застроена площ от 410 кв.м., попадаща в УПИ І-879 „За административна и обслужваща дейност“ в кв.107 по подробния устройствен план на гр. Своге.  

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №956 от 01.07.2022 г.