Обявление за издадена Заповед № 1121/27.07.2022г. за разрешено изработването на ИПР и ИПЗ за обособяване отим.пл.№680 на два нови УПИ и на нова задънена улица в южната част на УПИ I “ДСО “Редки метали””, кв.7, по ПУП на с.Церово

Изх № 94-Л-30/94-С-199 / Дата: 27.07.2022г.

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община – Своге СЪОБЩАВА на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че, по заявление заявление вх.№ 94-гр-199/ 02.02.2022г. от Силвия Аспарухова Величкова – допълнение към искането й с вх.№ 94-С-199/ 23.04.2021г., и от Любомир Петков Георгиев – със заявление вх.№ 94-Л-30/23.03.2018г., допълнено на 22.06.2018г.,

със Заповед № ….1121….. от …….27.07.…2022г. е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия ПУП на с. Церово, община Своге, Софийска област одобрен със Зап.№ 0-36/ 20.01.1967г. – изменение на Плана за регулация (ИПР) и на Плана за застрояване (ИПЗ), за самостоятелно урегулиране на съсобствен имот пл.№ 680, попадащ в южната част на УПИ I „ДСО “Редки метали““, кв.7, с обособяване на два нови УПИ: VI-680, включващ масивната сграда-бивша столова с кухня (им.пл.№ 684), и VII-680 – със сграда-дърводелна (им.пл.№ 686), с достъп до втория УПИ – по нова задънена улица с о.т.41а-41б, през собствения имот пл.№680, по североизточната имотна граница – обща с им.пл.№ 681, при съобразяване Проекта с всички законови разпоредби и нормативни изисквания. 

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на територията” при община Своге.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:  …../п/….

за  КМЕТ НА ОБЩИНА  СВОГЕ

(съгласно Зап.№ 956/01.07.2022г. на Кмета на Общината)