Обява от Общинска служба “Земеделие”

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СВОГЕ на основание чл.72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година за землищата на Община Своге.  

Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в общинската служба по земеделие  гр.Своге.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2022г.