Заповед №1322 / 26.08.2022 г. за одобряване ИПР на с.Заселе, за УПИ I-171 и II-172 в кв.19

На основание чл.44, ал.2, вр. с ал.1, т.8 и т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), и на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на §8, ал.2, т.2 и т.3, вр.с ал.1 Преходни разпоредби (ПР) на ЗУТ: прекратено отчуждително действие на неприложен дворищнорегулационен план за заемане на придадени части (12кв.м – от имот пл.№170 към п.I-171), с оглед изтекли сроковете по §6, ал.2 и ал.4 ПР на ЗУТ, при липса на основания за отказ по изр.второ от ал.4 на §8 ПР на ЗУТ, и запазени нормативно изискващи се лица-изходи на изменящите се УПИ към прилежащата улица о.т. 32-33-90; и на чл.134, ал.2, т.6, вр.ал.1 ЗУТ – налично съгласие – искане със заявление вх.№91-гр-2007/21.07.2022г. от Стефан Димитров Шишков (единствен наследник на Димитър Стефанов Шишков), собственик на УПИ II-170 в кв.19, и от Асен Христофоров Симов, собственик на УПИ I-171 – единствени собственици-възложители и заинтересовани лица по чл.131 ЗУТ; съгласно Заключение №30 от Протокол №04/08.08.2022г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) – Своге за приет внесения със заявлението за процедиране по реда на чл.135а ЗУТ Проект за изменение на действащ ПУП(ПР) на с. Заселе, община Своге – изменение на Плана за регулация (ИПР), и по реда на чл.135а ЗУТ и на чл.128, ал.14 ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М:

Проекта за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – одобрен през 1983г. като Регулационен план (РП) на с. ЗАСЕЛЕ, община Своге, обл. Софийска – за изменение на Плана за регулация (ИПР), изразяващо се в изместване на общата регулационна граница между УПИ II-170 и УПИ I-171 в кв.19 по общата имотна граница между имоти пл.№№170 и 171, съгласно зелените линии, надписи и щрихи от графичната част на Проекта за ИПР.

 Като неразделна част от настоящата Заповед, Проектът за ИПР да се съхранява безсрочно в Техническия архив на Общината.

На основание чл.129, ал.2 изр. последно от ЗУТ, Заповедта да се съобщи по реда на АПК на заинтересованите лица, които може да я обжалват на основание чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14 (четири-найсет) – дневен срок от съобщаването й.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

за КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгл.Зап.№ 956/01.07.2022г.на Кмета на Общината)