Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с площ от 1276 кв.м, попадащ в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Централна“, находящ се в с. Заноге, общ. Своге, обл. Софийска, одобрен с Решение № 84/11.08.1987 г. на ИК на ОНС – София, съставляващ част от имот с пл. № 17 от неодобрен кадастрален план от 1990 г., заедно с построената в имота полумасивна сграда-училище със застроена площ от 218 кв.м и разгъната застроена площ от 343 кв.м.  

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1356/01.09.2022 г.