Обявление за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за
общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 г., като раздел І „Продажби“ се допълва със следния имот – частна
общинска собственост: 40,00 кв.м – придаваеми по регулация от стар общински път,
попадащи в УПИ VIII-110 в квартал 10 от подробния устройствен план на с.
Лакатник, общ. Своге, обл. Софийска.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 1356/01.09.2022 г.